Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuţie vacante în cadrul Creșei Îngerașii

04.04.2024

---

29.03.2024

---

27.03.2024

---

25.03.2024

---

18.03.2024

---

Având în vedere Hotărarea Consiliul Local al Sectorului 6 nr.185/07.09.2023 privind aprobarea înființării unității de educație timpurie antepreșcolară  Creșa Îngerașii, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 Bucureşti, Sector 6 și  prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie vacante dupa cum urmează:

I. Personal didactic de predare:

 • 7 posturi  Educator
 • 12 posturi Educator puericultor

II.  Personal didactic auxiliar:

 • 1 post administrator patrimoniu
 • 12 posturi infirmieră

III.   Personal nedidactic:

 • 3 posturi bucătar
 • 3 posturi îngrijitori
 • 1 post spalatoreasa
 • 1  post muncitor calificat(mecanic)

Pentru posturile prevăzute în prezentul anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

1. Dosarul de concurs vezi detalii

1.1. În vederea participării la concurs, candidații vor depune personal dosarul de concurs la  sediul DGASPC Sector 6, din strada Cernisoara nr.38-40, Bucureşti, Sector 6, luni - vineri între orele  09:00-13:00

1.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de naștere și de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

1.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, la rubrica ”Oportunități de angajare” împreună cu anunţul de concurs și la avizierul unității.

1.4. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

1.5. Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

1.6.  Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazier, anterior datei de susţinere aprobei scrise sau, după caz, aprobei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

1.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.Candidații au obligaţia de a se prezenta la sediul DGASPC sector 6 cu documentele prevăzute la punctul 1.2.  lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.

Documentele prevăzute la literele a), f)-h), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

1.8.   Nerespectarea prevederilor punctul 1.1.- punctul 1.7. conduce la respingerea candidatului.

2. Condiţii generale necesare ocupării posturilor contractuale vacante vezi detalii

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din OUGa  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de  a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Generale Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h);
 9. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

3. Conditii specifice vezi detalii

3.1 Condițiile specifice prevăzute în fişa postului  pentru personalul  didactic de predare:

Educator - Condiţii specifice:
Studii superioare:
- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în ramură de știintă: Filologie, Psihologie și Stiințe comportamentale.
- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: nu este cazul.

Educator puericultor - Condiţii specifice:
-  Studii liceale cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogie, educator specializat si educație timpurie sau  absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat care au absolvit  sau urmează să participe la cursuri de formare în domeniul educație timpurie, educator puericultor sau educator specializat;
- Vechime în muncă: nu este cazul.

3.2 Condițiile specifice prevăzute în fişa postului  pentru personal didactic auxiliar:     

Administrator patrimoniu - Condiţii specifice:
- Studii universitare de licenţă, absolvite  cu diploma, respectiv  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalenta în domeniul stiintelor economice;
- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Infirmieră - Condiţii specifice:
- Studii: generale/ liceale cu diplomă de bacalureat.
- Calificare - Absolventi sau ȋn curs de absolvire a unui curs ȋn domeniul ȋngrijirii şi dezvoltării copilului mic, atestat prin certificat sau adeverinţă.
- Vechime în muncă: nu este cazul.

3.3 Condițiile specifice prevăzute în fişa postului  pentru personal nedidactic:    

Bucătar - Condiţii specifice:
- Studii: generale/ liceale cu diploma de bacalaureat
- Calificare -Certificat de calificare bucătar sau adeverinţă.          
- Vechime în muncă: nu este cazul.

Ingrijitor - Condiţii specifice:
- Studii: generale/ liceale cu diploma de bacalaureat
- Vechime în munca : nu este cazul;

Spălătoreasă - Condiţii specifice:
- Studii: generale.
- Vechime în muncă: nu este cazul.

Muncitor calificat (mecanic) -Condiţii specifice:
- Studii: generale/ liceale cu diploma de bacalaureat
- Certificat de calificarea –  mecanic întreținere,instalator,electrician
- Vechime în muncă: nu este cazul.

4. Probele stabilite pentru concurs vezi detalii

Selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarați admiși la etapa precedentă.

5. Locul, data şi ora desfăşurării probelor vezi detalii

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune  personal dosarul  de concurs  în perioada 28.02.2024 - 12.03.2024 inclusiv, luni - vineri între orele  09:00-13:00, la sediul DGASPC sector 6, din strada Cernisoara, nr. 38-40, Sector 6, București.

Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare  15.03.2024, la ora 16:00, la sediul Cernisoara, nr.38-40, Sector 6, București.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 21.03.2024, ora 10:00, la sediul din strada Aleea Țibleș nr. 64, Sector 6 - Centrul de Recreere si Dezvoltae personala "Conacul Golescu Grant" București.

Data, ora şi locul organizării interviului: 28.03.2024, ora 10.00, la sediul din strada Aleea Țibleș nr. 64, Sector 6 - Centrul de Recreere si Dezvoltae personala "Conacul Golescu Grant" București.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la avizierulCernisoara, nr. 38-40, Sector 6, București şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro la rubrica “Carieră”.

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 6 www.asistentasociala6.ro , la secțiunea ’’Carieră’.

6. Coordonate de contact:

Site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 6 www.asistentasociala6.ro, la secțiunea "Carieră".
Adresa de corespondență: Str.Cernișoara nr.38-40, sector 6 București
Telefon 021/7457237
Email: resurseumane@dgaspc6.com
Persoana de contact:
- Pirvu Elena, inspector superior - Directia Resurse Umane;

7. Bibliografia și tematica de concurs vezi detalii

I. Personal didactic de predare

Educator
1. Ordinul Ministerului Educației Naționale  nr.4694/2019 privind aprobarea Curricumului pentru  educației timpurie, publicat în M.Of. nr.686 bis/20.08.2019
2. Ordinul 1456/28.09.2020, cap.1 ,art.18, cap. II, art.21.22,23,34 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru  ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
3. Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 – privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cap. IV ;
4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată Titlul II, ( Contractul individual de munca- Capitolul II Executarea contractului de muncă);
5. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 549-560 cu privire la normele de conduită ale personalului contractual.

Educator Puericultor
1. Ordinul Ministerului Educației Naționale  nr.4694/2019 privind aprobarea Curricumului pentru  educației timpurie, publicat in M.Of. nr.686 bis/20.08.2019
2. Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 – privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cap. IV ;
3. Ordinul 1456/28.09.2020, cap.1 ,art.18, cap. II, art.21.22,23,34 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile
pentru  ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată Titlul II, (Contractul individual de munca- Capitolul II Executarea contractului de muncă);
5. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 549-560 cu privire la normele de conduită ale personalului contractual.

II. Personal didactic auxiliar

Administrator patrimoniu
1.  Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare -în integralitate;     
2. Legea Nr. 273 Din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare-în integralitate;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematică - Cap II Executarea contractului individual  de munca   art. 37,38,39,40;
4. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  Nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare - în integralitate;
5. Ordinul  nr. 2634/05.11.2015  privind documente financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare- înintegralitate;
6. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare - în integralitate;      
7. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare - în integralitate;

Infirmieră
1. Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 – privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară,  Capitolul II – (Secțiunea IV-Asigurarea mediului educational adecvat in unitățile de educație timpurie antepreșcolară);
2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată Titlul II, ( Contractul individual de munca - Capitolul II Executarea contractului de muncă);
3. Ordinul nr. 1456/28.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihnă şi recreerea copiilor şi tinerilor, Capitolele I, art.13,14,15,16,17 și  Cap.II ( art.21,22,33);

III. Personal nedidactic:

Bucătar
1. Ordinul nr. 976/16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind  productia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor;
2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare republicat – Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă;
3. Ordinul  Ministrului Sănătătii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor   și tinerilor – cap 1, (art 7, art 15, art 33 și art.34).

Îngrijitoare
1. Ordinul  Ministrului Sănătătii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor   și tinerilor, cap 1, art 7 (11), art 13, art 15, art 20.
2. Ordin nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia – cap 2.
3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare republicat – Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă.

Spălătoreasă
1. Ordinul nr. 1456/28.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, Capitolele I, art.13,14,15,16,17 și  Cap.II ( art.21,22,33);
2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare republicat – Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

Muncitor calificat(Mecanic)
1. Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare; Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor;
2.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată, Titlul II (contractual individual de muncă) -Capitolul II (Executarea contractului individual de muncă);
3.Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Art. 22);

8. Calendarul de desfășurare a concursului vezi detalii

28.02.2024 - 12.03.2024  luni - vineri între orele  09.00-13.00

Perioada de depunere a dosarelor de concurs

15.03.2024

Selecţie dosare

18.03.2024, ora 16.00

Afișare rezultate selecție dosare

19.03.2024 ora 9.00-12.00

Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

20.03.2024

Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

21.03.2024, ora 10:00

Data desfăşurării probei scrise

25.03.2024

Afişare rezultate proba scrisă

26.03.2024 ora 9.00-12.00

Depunere contestaţii proba scrisă

27.03.2024

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă

28.03.2024, ora 10.00

Data de desfăşurare a interviului

01.04.2024

Afişare rezultate interviu

02.04.2024,ora 9.00-12.00

Depunere contestaţii interviu

03.04.2024

Comunicare rezultate contestaţii interviu

04.04.2024

Comunicare rezultate finale

9. Atribuțiile postului vezi detalii

I. Personal didactic de predare:

Educator

 • Desfasoara activitate la grupa de copii conform planificarii coordonatorului personal de specialitate si realizeaza cu copii activitatii care vizeaza:
 • Dezvoltarea fizica, a sanatații și igenei personale;
 • Dezvoltare socio -emotională;
 • Capacități și atitudini fată de învătare;
 • Dezvoltarea limbajului, a comunicării;
 • Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii;
 • Cunoaste și respectă și aplică curricumul și planul de învățmânt corespunzător nivelului anteprescolar;
 • Asigură managementul grupei de copiii;
 • Foloseste în demersul său didactic strategii personalizate care valorizeaza copilul, îl diferențiază și îl individualizează potrivit ritmului și nevoilor proprii, în vederea sprijinirii sale;
 • Intocmeste pentru fiecare zi Planul de activitate, tinand cont de urmatoarele repere: particularitatile de dezvoltare ale grupei cu care lucreaza, strategii activ-participative si obiective operationale corect formulate;
 • Monitorizează evoluția copiilor din grupă, completand trimestrial sau ori de cate ori e nevoie, fișa de apreciere a progresului copilului;
 • Aduce la cunostința directorului creșei orice problemă întâmpinată de copii în procesul de dezvoltare și pastrează confidențialitatea informațillor oferite/obținute;
 • Propune cu avizul directorului întalniri cu părinții, ori de câte ori consideră că trebuie transmise informații de interes general pentru copiii din grupă;
 • Verifică permanent starea mobilierului, echipamentelor, jucăriilor și a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul activitatilor tematice planificate, in vederea prevenirii accidentelor sau a evenimentelor neplacute;
 • Semnalează administratorului nevoia reparațiilor sau înlocuirilor și scoate din folosintă jucăriile sau materialele care nu prezintă sigurantă;
 • Urmarește ca spațiul grupei să fie în permanența curat și igienic și participă activ la efectuarea curățeniei si dezinfectiei;

Educator Puericultor

 • Realizarea săptămânală a planificării activităţilor instructiv-educative ce urmează a fi desfăşurate conform Curriculumului pentru educația timpurie;
 • Supraveghează și organizează jocuri şi activităţi în aer liber;
 • Participă alături de personalul grupei la toate activitățile și colaborează cu celelalte colege pentru  buna desfăşurare a activităţii creşei;
 • Respectă regulile de igienă în vigoare privind sănătatea copiilor;
 • In relația cu părinții și cu copiii va avea un comportament nediscriminator, folosind un limbaj adecvat;
 • Participă la administrarea și supraveghearea distribuirii corecte a mesei copiilor respectând regulile de igienă și prescripțiile alimentare;
 • Supraveghează somnul copiilor;
 • Semnalează asistentelor de tură orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
 • Asigura protecția și siguranță copiilor menţinând un mediu calm și echilibrat;
 • Realizează împreună cu colegele de la grupă programe artistice de serbări la grupă;
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele accidentări;
 • Va participa periodic la cursuri de formare profesională şi perfecţionare;

II. Personal didactic auxiliar

Administrator patrimoniu

 • Administrează și gestionează (primește,planifică, repartizează, urmărește) toate bunurile materiale aflate în patrimoniul cresei (alimente, produse chimice de papetărie, medicamente și materiale sanitare, îmbrăcăminte și echipament, obiecte de inventar, mijloace fixe și alte materiale) conform normativelor în vigoare;
 • Întocmește  referate de  necesitate pentru produsele alimentare, nealimentare și prestări servicii, asigurând o aprovizionare ritmică-pentru buna desfășurare a activității din cresa;
 • Răspunde de justa planificare, repartizare și întrebuințare a produselor alimentare și nealimentare conform normelor și normativelor de consum și igienico-sanitare;
 • Verifica daca elibrerarea bunurilor din magazie s-a facut in cantitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare;
 • Întocmește lista zilnica de alimente conform necesarului caloric calculat de cabinetul medical și stabilește împreună cu personalul  de specialitate implicat, meniurile zilnice ținând cont și de opiniile copiilor;
 • Întocmește și ține permanent evidența clară și precisă a tuturor intrărilor și ieșirilor (produse alimentare și nealimentare  provenite din cheltuieli bugetare sau prin donații și sponsorizări) conform normativelor în vigoare;
 • În calitate de șef al comisiei de recepție, participă la recepția calitativă și cantitativă a tuturor mărfurilor intrate în cresa, întocmește și  semnează documentele aferente acestei activități;
 • Are obligatia inscriptionarii obiectelor de inventor si a mijloacelor fixe in conformitate cu registrul numerelor de inventar;
 • Participă la inventarierea tuturor bunurilor materiale aflate în gestiunea cresei, efectuând activitatea de casare și propuneri de casare, conform normativelor în vigoare;
 • Respectă Declaraţia de confidenţialitate semnată în cresa, privitoare la datele despre copii și activităţile din centru;
 • Asigură aplicarea legislației în vigoare în desfășurarea activităților din cresa;
 • Respectă normele de protecţia muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare, sub semnătură proprie şi participă la instruirea teoretică şi practică;
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru cresa;

  Infirmieră

 • Participă la realizarea corectă a programului de viață al copiilor;
 • Participă alături de educatorul puericultor la activități și colaborează cu  celelalte colege pentru o eficiență maximă ;
 • Participă la formarea bunelor deprinderi  de autonomie ale copiilor respectând regulile de igienă în vigoare și cu atenție la sănătatea copiilor;
 • Asigură îngrijirea corporală a copiilor;
 • Efectuează dezinfecția în grupă zilnic conform instrucțiunilor pentru jucării, mobilier, pavimente;
 • Efectuează igienizarea veselei conform normelor de igienă în vigoare – precum și ordinea și curățenia în oficii;
 • Schimbă și prepară soluția de cloramină zilnic pentru dezinfectarea obiectelor;
 • Aerisește, schimbă și aranjează paturile;
 • Participă alături de asistenta medicală  la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă;
 • Semnalează asistentei de tură orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
 • Asigură protecția și siguranța copiilor menținând un mediu calm și echilibrat;
 • Efectuează curățenia grupei și a anexelor zilnic și săptămânal și lunar se face curățenie generală.
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele accidentări;
 • Se asigură de modul în care copiii sunt predați la plecare părinților;
 • Anunță administratorul de patrimoniu despre epuizarea materialelor de igienizare/ consumabile.
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru cresa;

III. Personal nedidactic:

Bucătar

 • Răspunde de pregătirea și de calitatea hranei, pe baza meniurilor întocmite de personalul special destinat în acest scop, asigurându- se că servirea mesei să se facă în orele stabilite prin programul de activități al creşei;
 • Intreține si raspunde de permanent de îngrijirea, igiena și folosirea în bune condiții a tuturor utilităților din dotarea blocului alimentar și de igiena spațiului în care își desfășoară activitatea
 • Respectă prevederile normelor de sănătate publică, privind probele alimentare;
 • Respectă dispozițiile în vigoare privind limitarea accesului persoanelor străine în blocul alimentar al creşei;
 • Întreține curățenia corespunzătoare în blocul alimentar și respectă regulile de dezinfectare a aparaturii din dotarea acestuia;
 • Efectuează  periodic controale medicale  de  specialitate  conform  normelor stabilite  în acest sens, prezentând rezultatul acestor controale cabinetului medical;
 • Poartă în permanentă echipamentul de protecție din dotare, asigurând schimbarea acestuia ori de câte ori este nevoie;
 • Se conformează oricăror altor dispoziţii ale directorului unităţii, în limita competențelor profesionale.
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru cresa;

Îngrijitor

 • Asigură și întreține curățenia în spaţiile comune ale creşei (holuri, birouri, scări, băi, curte), inclusiv mobilier şi geamuri;
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Colectează, sortează şi depozitează gunoiul în spaţii special amenajate;
 • Realizează curăţenia zilnică prin operaţii de curăţire executate cu utilizarea de materiale specifice, în concordanţă cu natura murdăriei de înlăturat, natura suprafeţei şi tipul spaţiului de curăţat;
 • Va colabora cu administratorul de patrimoniu și va semnala acestuia eventualele neconformități;
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru creșă.

Spalatoreasa

 • Primeste inventarul moale murdar, pe care il triază dupa culoare, țesaturi și întrebuințarea lui, sortindu-l astfel separat pe categorii și apoi il dezinfectează, spală, usucă și calcă;
 • Controlează ca rufaria sa fie în bună stare și curată, veghează să nu se deterioreze și să nu se amestece rufaria albă cu ceă colorată;
 • Primește materialele necesare spălatului rufăriei, pe care le utilizează conform normelor în vigoare In mod obligatoriu asigura dezinfecția rufăriei înainte de înmuiere;
 • Predă rufele curate, spălate, călcate astfel: direct în consum și cele ce urmează a fi reparate;
 • Asigură curațenia la locul de muncă atât pentru încăperi cât și pentru mașinile de spălat, albii,etc.;
 • Anunță  persoana desemnată cu atribuții administrative din creșă cu privire la eventualele defecțiuni sau proasta funcționare  a instalațiilor  igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri din creșă;
 • Sesizează conducerea creșei  despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau  exploatare a copilului;
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru cresa.

Muncitor calificat

 • Verifică instalația de: gaz, apă, încălzire, electrică zilnic;
 • Asigură întreținerea și repararea instalațiilor din creșă – rețea și anexe apă rece, apă caldă, canalizare, calorifere și a altor aparate din dotarea creșei (în limita competențelor profesionale și a materialelor și pieselor de schimb dispnibile în magazie);
 • Asigură mici reparații la mobilierul din creșă și pentru alte repere (geamuri, ferestre, uși, broaște, yale, etc.);
 • Respectă și se conformează oricăror altor observații, indicații, solicitări ale administratorului  de patrimoniu din creșă, în ceea ce privește obiectul activității sale
 • Ajută și supraveghează echipele care sunt solicitate pentru diverse intervenții – reparații în creșă;
 • Răspunde de inventarul din atelierul mecanic și de buna funcționare a instalațiilor din creșă; 
 • Are obligația de a răspunde oricărei solicitări din partea personalului grupelor în vederea rezolvării problemelor ivite în grupe în limita competențelor ;
 • Asigura buna funcționare a utilajelor din blocul alimentar și spălătorie ;
 • Are obligația să păstreze curățenia în atelierul mecanic și subsolul creșei ;
 • Participă la acțiunile de deratizare și dezinsecție din creșă ;
 • Răspunde de respectarea normelor igienico-sanitare;
 • Anunță  persoana desemnată cu atribuții administrative din creșă cu privire la eventualele defecțiuni sau proasta funcționare  a instalațiilor  igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri din creșă;
 • Sesizează conducerea creșei  despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau  exploatare a copilului;
 • Asigură, alături de tot personalul din creșă, realizarea măsurilor privind siguranța și  securitatea copiilor din creșa ;
 • Ajută îngrijitorul de curte în situații de urgență (zăpadă, etc.);
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru cresa.

 

Înapoi

Data publicării: 27 feb 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA