Complex de Servicii - Apartamente Sociale de Tip Familial

Complex de Servicii – Apartamente Sociale de Tip Familial a luat fiinţă la sfârşitul anului 2009, fiind realizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 printr-un proiect în cadrul Programului de Interes Naţional “Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente". Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Proţectia Drepturilor Copilului, suma totală pentru implementare fiind de 2.632.500 lei, contribuţia autoritaţii locale ridicându-se la 832.500 lei.

Perioada de desfăşurare a proiectului: 04.12.2008 – prezent.

Obiective vezi detalii

Obiectiv general al proiectului: creşterea calităţii îngrijirii şi protecţiei copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi prin infiinţarea unui complex de servicii de tip familial;

Obiective specifice:

 • achiziţionarea unui numar de 5 apartamente, renovarea şi dotarea acestora pentru gazduirea şi îngrijirea de tip familial a copilului separat definitiv sau temporar de parinţii săi;
 • formarea personalului angajat în proiect , în vederea acordării serviciilor de îngrijire a copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi în apartamente sociale de tip familial;
 • închiderea instituţiei de tip vechi, Centrul de Plasament „Orhideea”, prin transefrul unui număr de 37 de copii din sistemul de găzduire şi îngrijire specific instituţiilor de tip vechi în sistemul de găzduire şi îngrijire de tip familial;
 • acordarea de servicii de găzduire şi îngrijire în apartamente sociale de tip familial, în limita a 29 de locuri, pentru copii separaţi definitiv sau temporar de părinţi.

Complexul cuprinde, în prezent, un număr de 3 apartamente de tip familial, în cadrul cărora, beneficiază de măsuri de protecţie socială copii/tineri, capacitatea maximă fiind de 17 locuri. Apartamentele sunt dotate corespunzător, având cele mai bune condiţii pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor/tinerilor.

Misiune

Misiunea generală a acestui complex de servicii este de a asigura accesul copiilor/tinerilor separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

Beneficiari vezi detalii

Beneficiarii sunt:

 • copiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de plasament;
 • copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială
 • copiii neînsoţiţi de către părinţi sau alt reprezentant legal care solicită o formă de  protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor.

Atribuții vezi detalii

Atribuţiile şi sarcinile ce revin Complexului de  servicii sociale pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip familial

 • Asigură cazarea, hrana, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei beneficiarilor ;
 • Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • Asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultura, educaţie formală şi non-formală în vederea asimilării cunostiinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • Colaborează cu unitătţle de învăţământ, astfel încât să se realizeze scolarizarea tuturor copiilor, în funcţie de vârsta şi dezvoltarea psihică, precum şi în aplicarea programului educaţional;
 • Asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • Asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor intr-un mediu cat mai apropiat de cel familial;
 • Urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;
 • Promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
 • Asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de cel familial;
 • Asigură pregatirea corepunzătoare ieşirii copilului/tânarului din complex, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, pentru integrarea sau reintegrarea familială şi/sau socio-profesională, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele minime obligatorii;
 • Colaborează cu serviciile specializate din cadrul DGASPC sector 6, cu serviciile specializate pentru protecţia copilului din judeţe şi din sectoarele Municipiului Bucureşti, cu alte instituţii publice şi organisme private autorizate care desfasoară activităţi în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce ii revin.

Proceduri de admitere în cadrul complexului vezi detalii

Admiterea copiilor în complex se face numai în baza măsurii de plasament decisă fie de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 6, fie de către instanţa judecătorească. Atât Comisia pentru Protectia Copilului Sector 6, cât şi instanţa iau decizia de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial ţinând cont de următoarele:

 • nu este posibilă plasarea copilului la familia extinsă sau la familia substitutivă;
 • menţinerea fraţilor împreună;
 • facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta;
 • plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximităţii);
 • plasarea cu prioritate în centre/case de tip familial;
 • consultarea prealabilă a coordonatorului complexului.

Acte necesare pentru instituirea măsurii de plasament vezi detalii

 • Cerere de plasament formulată de unul dintre părinţi sau rude;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie xerox;
 • Certificatele de naştere ale părinţilor/părintelui – copie xerox;
 • Actele de identitate ale părinţilor– copie xerox;
 • Analizele medicale ale copilului
 • Acte de stare civila– copie xerox;
 • Declaraţia copilului care a împlinit 10 ani, că este de acord cu instituţionalizarea;
 • Declaratie părinţi/părinte– pentru acordul plasamentului;
 • Adeverinţă de venit a părintelui /părinţilor;
 • Copie după contractul de închiriere / proprietate al locuinţei;
 • Certificate medicale ale părinţilor (în cazul în care aceştia prezintă boli terminale sau cronice).

Legislaţia care stă la baza desfăşurării activităţii vezi detalii

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 25/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și prevederile ulterioare;
 • Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi Metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • Hotărârea nr.1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;
 • Ordinul nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiate de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Ordinul nr. 286/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 287/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie, precum şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 • Ordinul nr. 288/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.

Date de contact:

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti;
Tel: 0213176311;
Fax:0213176312
Adresa de e-mail: office@dgaspc6.comapartamentedetipfamilial@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA