Internat de tip social pentru copiii cu dizabilităţi „Domnița Bălașa”

Internatul de Tip Social pentru Copiii cu Dizabilităţi „ Domniţa Bălaşa” este un serviciu de protecţie de tip rezidenţial pentru copii/ tineri cu dizabilităţi de auz şi diagnostic asociat, având o capacitate de 90 locuri. Intenatul este situat in Bucureşti, strada Aleea Istru nr.6B, sector 6, la capătul liniilor de autobuz 105, 368 si 385, în cartierul Drumul Taberei.

Internatul de Tip Social pentru Copiii cu Dizabilităţi „Domniţa Bălaşa” asigură copiilor/ tinerilor  dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial. Aceştia beneficiază de siguranţă, încredere şi respect în toate aspectele vieţii lor pe tot parcursul şederii  în cadrul internatului, punându-se accent pe menţinerea legăturii cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei.

În cadrul internatului există spații de activități și recreere interioare, loc de joacă exterior, sală de exerciții fizice, sală de calculatoare și un atelier de creație.

Servicii oferite vezi detalii

Internatul asigură copiilor/ tinerilor pe perioada anului școlar găzduire, îngrijire, hrană, asistență medicală, educaţie nonformală si informală, consiliere psihologică, consiliere şi sprijin emotional familiilor acestora, activități de dezvoltare personală si pregătire în vederea integrării / includerii sociale (centrul derulează  diferite programe  privind includerea socială a copiilor cu dizabilităţi în parteneriat cu şcoli din învăţământul de masă si alti actori sociali).

Criterii de admitere vezi detalii

Copiii sunt admişi în cadrul acestui serviciu în urma acordării avizului favorabil al Comisiei pentru Protecţia Copilului, sector 6, având drept anexe certificatul de încadrare într-un grad de handicap ( dupa caz) și  certificatul de orientare şcolară emis de CJRAE/CMBRAE.

Beneficiarii internatului sunt copii/ tineri cu cerințe educaționale speciale cu dizabilitate de auz și diagnostic asociat.

Acte necesare și formulare vezi detalii

Pentru admiterea în internat sunt necesare urmatoarele acte :

 • solicitare de aviz favorabil privind regimul intern pe perioada anului şcolar ( în cazul copiilor care nu au domiciliul pe raza sectorului 6), de la D.G.A.S.P.C. – ul de domiciliu;
 • copie certificat naştere copil (carte identitate unde este cazul);
 • anchetă socială;
 • copie certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, după caz;
 • copie certificat de orientare şcolară emis pe ciclu scolar;
 • copie audiogramă, după caz;
 • copie certificat medical tip A5 sau adeverinţă medicală în care să fie precizat diagnosticul;
 • copie buletin identitate/carte identitate parinţi sau reprezentanţi legali ai copilului;
 • copie certificat căsătorie/hotărâre divort/certificat deces( după caz) părinţi;
 • copie certificat handicap parinţi (dacă este cazul);
 • Planul de Servicii Personalizat sau Planul de Recuperare emis de către DGASPC de la domiciliul copilului;
 • contractul cu familia.

Formulare:

 • Declarație consimțământ date cu caracter permanent;
 • Acord pentru folosirea fotografiilor și înregistrarilor audio- video;
 • Declarație consimțâmânt solicitare copii/ extrase documente  de la alte instituții publice( după caz);
 • Declarație deplasare la domiciliu;
 • Declarație plimbare cu bilet de voie ( după caz).
 • Declarație efectuare tratamente cabinet medical;
 • Declarație participare activități.

Legislație vezi detalii

 • Legea 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ( Legea pentru modificarea și completarea legii 448/ 2006 din aprilie 2023)
 • Legea 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare  ( Legea 191/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii 272/ 2004)
 • Legea educației naționale nr. 1/2011 - Învăţământul special şi special integrat Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
 • ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor
 • ORDIN nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii şi adolescenți.

Date de contact:

Adresa : Aleea Istru, nr 6B, sector 6, Bucureşti
Telefon 0376.203.303;
Adresa de e-mail:
office@dgaspc6.com
domnitabalasa@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA