Internat de tip social pentru copiii cu dizabilităţi „Domnița Bălașa”

Centrul „ Domniţa Bălaşa” este un serviciu de protecţie de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi (deficienţi de auz), având o capacitate de 115 locuri, care asigură copiilor pe o perioadă determinată  găzduire, îngrijire, hrană, reabilitare, educaţie nonformală si informală, sprijin  emoţional, consiliere si pregătire în vederea integrării/includerii sociale (centrul derulează  diferite programe  privind includerea socială a copiilor cu dizabilităţi în parteneriat cu şcoli din învăţământul de masă si alti actori sociali).

Centrul este situat in Bucureşti, strada Aleea Istru nr.6, sector 6, la capătul liniilor de autobuz 105 si 368, în cartierul Drumul Taberei.

În cadrul centrului copiii beneficiază de asistenţă socială, asistenţă medicală, consiliere psihologică. În sprijinul educaţiei, al formării şi consolidării deprinderilor de viaţă independentă sunt organizate diferite activităţi: culturale, de cunoaştere, de socializare, etc.

Centrul asigură  oportunităţi multiple de recreere, activităţi ludice,  iniţiere în folosirea computerului, exercitii fizice, dezvoltarea creativităţii şi abilităţilor manuale şi terapie logopedică care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor.

În acest sens au fost amenajate urmatoarele: atelier creaţie, sala de calculatoare, sala de exerciţii fizice , cabinet de logopedie şi un loc de joacă exterior.

Pentru îmbunătăţirea relaţiei şi comunicării dintre parinţi şi copii, centrul asigură consiliere şi sprijin pentru copii cu deficienţă de auz şi familiile acestora.

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi „Domniţa Bălaşa” asigură copiilor  dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial. Copiii beneficiază de siguranţă, încredere şi respect în toate aspectele vieţii lor pe tot parcursul şederii  în cadrul centrului, punându-se accent pe menţinerea legăturii cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei.
Copiii sunt admişi în cadrul acestui serviciu în urma acordării avizului favorabil al Comisiei pentru Protecţia Copilului, sector 6 , având drept anexe certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară emis de CJRAE/CMBRAE şi planul de servicii personalizat/plan recuperare.

Pentru admiterea in centru a unui copil sunt necesare urmatoarele acte
vezi detalii

 • solicitare de aviz favorabil privind regimul intern pe perioada anului şcolar ( în cazul copiilor care nu au domiciliul pe raza sectorului 6);
 • copie certificat naştere copil (carte identitate unde este cazul);
 • anchetă socială;
 • copie certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap valabil;
 • copie certificat de orientare şcolară emisa pe ciclu scolar;
 • copie audiogramă;
 • copie certificat medical tip A5 sau adeverinţă medicală în care să fie precizat diagnosticul;
 • copie buletin identitate/carte identitate parinţi sau reprezentanţi legali ai copilului;
 • copie certificat căsătorie/hotărâre divort/certificat deces( după caz) părinţi;
 • adeverinţă venit/talon şomaj/talon pensie/adeverinţă de la administraţia financiară în czul parinţilor care nu au loc de muncă;
 • copie certificat handicap parinţi (dacă este cazul);
 • copie certificat naştere (bulet.in identitate/carte identitate) fraţi/surori;
 • Planul de Servicii Personalizat sau Planul de Recuperare emis de către DGASPC de la domiciliul copilului;
 • contractul cu familia emis de către DGASPC-ul de la domciliul copilului.

Cele prezentate mai sus sunt susţinute de o bază legală respectiv toată legislaţia în vigoare în domeniul Protecţiei şi Drepturilor Copilului şi al Persoanelor cu Handicap .

Date de contact:

Adresa: Aleea Istru nr.6, Bucuresti;
Telefon 0376.203.303; 1376.203.30.

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA